REGULAMIN KONKURSU
„PRACODAWCA ROKU SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO”

I CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy przestrzegając przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz legalności zatrudnienia, kierują się zasadami fair play zarówno wobec podwładnych jak i partnerów gospodarczych oraz osiągają przy tym sukcesy gospodarcze. 

II ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu są Gmina Miasto Szczecin, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.

III UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 1 roku obrotowego poprzedzającego ogłoszenie tegorocznej edycji Konkursu, posiadający siedzibę lub oddział na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a prowadzone przez nich przedsiębiorstwa są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:
Kategorie związane z wielkością zatrudnienia
I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych
II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych
III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych

Kategorie jakościowe
IV kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym działa.

oraz kategoria specjalna dotycząca wydziałów uczelni działających w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym 

V kategoria – wyróżnienie dla szkoły lub wydziału uczelni współpracującej z biznesem

IV KAPITUŁA KONKURSU
W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji otoczenia biznesu, wybrani przez Organizatora Konkursu, który wskazuje Przewodniczącego, Wice-Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły.
W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 15 ekspertów. Kapituła może obradować przy minimalnym udziale 8 ekspertów.

V WARUNKI FORMALNE KONKURSU
Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca, który samodzielnie zgłosi chęć udziału w konkursie lub zostanie zgłoszony przez członka Kapituły Konkursu.
Warunkiem zgłoszenia kandydata jest poprawne i kompletne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która obejmuje:
a. Ankietę zawierającą podstawowe informacje o pracodawcy oraz
b. Logotyp w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub pendrive, albo przesłany e-mailem na adres: sekretariat@izba.info),
c. Prezentację zakładu w formie tekstu do 250 słów,
d. Pisemne oświadczenie pracodawcy o postępowaniach karnych oraz postępowaniach o wykroczenia zakończonych lub będących w toku (dotyczy wyłącznie postępowań wobec organów administracji publicznej)
e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację udzielonych w ankiecie informacji dotyczących zakładu pracy oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)
f. oświadczenie o niezaleganiu wobec zobowiązań podatkowych i ZUS
Zgłoszenia w wersji pisemnej/papierowej należy przesyłać do dnia 28 kwietnia 2017r. (liczy się data wpływu) na adres:
BIURO KONKURSU PRACODAWCA ROKU
SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Aleja Wojska Polskiego 86
70-482 Szczecin
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane przez Kapitułę Konkursu.
VI OCENA MERYTORYCZNA KANDYDATÓW ORAZ KRYTERIA KONKURSU
Po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów do nagrody Pracodawca Roku, Kapituła Konkursu w posiedzeniu niejawnym wybierze laureatów w każdej z V kategorii, kierując się kryteriami:
wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zasobami ludzkimi
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
przestrzegania prawa pracy
wspierania społeczności lokalnej oraz pracowników firmy (uczestnictwo i wspierania przedsięwzięć ważnych społecznie i akcji charytatywnych)
otrzymania w ostatnim roku certyfikaty, nagrody i wyróżnienia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
Organizowania staży i praktyk dla uczniów i studentów
dbałości o zasoby i środowisko naturalne

Oceny przedsiębiorców uczestniczących w konkursie dokonuje Kapituła Konkursu na podstawie informacji przedstawionych w Ankiecie Zgłoszeniowej.

Każdy ekspert Kapituły dysponuje 10 punktami, które może rozdysponować wśród zgłoszonych kandydatów w danej kategorii, kierując się kryteriami Konkursu.
Suma ocen poszczególnych Ekspertów decyduje o miejscu uzyskanym w Konkursie w danej kategorii.
W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów Kapituła ocenia ponownie wyłącznie tych kandydatów poprzez głosowanie jawne. O wyższej ocenie decyduje wówczas większość głosów. Jeśli kandydaci nadal osiągają taką samą liczbę głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
VII PRZYZNAWANE TYTUŁY
W konkursie Pracodawca Roku, kandydatom, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ocenie Kapituły przyznaje się tytuły:
a. Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kategorii mikro i mały przedsiębiorca
b Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kategorii przedsiębiorstwo średniej wielkości
c. Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kategorii duże przedsiębiorstwo
d. Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu
e. Szczecińska Nauka dla Biznesu w kategorii wyróżnienie dla wydziału uczelni lub szkoły współpracującej z biznesem
Kapituła może ponadto przyznać wyróżnienia kandydatom, którzy w prowadzonej działalności szczególnie odznaczają się realizacją ocenionych w konkursie kryteriów, a nie uzyskali tytułów w kategoriach Konkursu.
Przyznane przez Kapitułę konkursu tytuły i wyróżnienia potwierdzone zostają wręczeniem Statuetek oraz dyplomów.
Galą ogłoszenia wyników konkursu jest Wielka Gala Pracodawca Roku.
Laureaci Konkursu uzyskują prawo do wykorzystania uzyskanego tytułu w celach reklamy i promocji,
Laureaci zyskują prawo do bezpłatnej rocznej promocji w mediach należących do organizatorów, partnerów oraz członków Kapituły. Szczegółowy pakiet korzyści dla laureatów jest opublikowany na stronie internetowej konkursu.
VIII    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.
Kapituła może dokonać cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu Pracodawca Roku w przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami etyki biznesowej.
Zainteresowane osoby lub podmioty mogą zgłaszać do Organizatora swoje uwagi, wnioski i skargi w celu zmiany regulaminu, kryteriów i organizacji nie później niż do końca kwietnia roku, który będzie podlegał ocenie.
Obsługę konkursu prowadzi przedstawiciel Organizatora. Zajmuje się jego promocją, przyjmowaniem Ankiet Zgłoszeniowych oraz organizacją prac Kapituły.